Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool SMS, verder te noemen de ‘Rijschool’, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van de Rijschool. Hierin staan alle afspraken die door de Rijschool en de leerling worden zullen worden nageleefd.


1. DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

1.1. De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2. Zodra de lesgelden en examenkosten door de leerling zijn voldaan wordt het theorie- of praktijkexamen door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd.

1.3. De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4. De Rijschool heeft, voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is, een bedrijfsverzekering afgesloten.

1.5. Indien de les(sen), als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden, niet door kan/kunnen gaan wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. In voorkomend geval kan de leerling geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.


2. DE LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

2.1. Om autorijlessen te volgen moet de leerling:

2.1.1. ten minste 16,5 jaar oud zijn;

2.1.2. tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs kunnen tonen.

2.2. De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te zijn. Is de leerling te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Is de leerling er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3. Indien minimaal 48 uur van tevoren gemeld mag de leerling een rijles afzeggen of verschuiven. De reeds in rekening gebrachte rijles wordt dan als tegoed in het lessysteem van de Rijschool weggeschreven. Indien er geen of niet tijdig een afmelding is ontvangen heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een familielid, een begrafenis of een spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, een eerder geplande ziekenhuisopname, vakantie etc.

2.5. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool. Eigen Verklaringen die ten behoeve van het CBR worden ingevuld en niet naar eer en geweten worden ingevuld zijn op eigen risico van de Leerling en/of van het Ouderlijk gezag.

2.6. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (les-overeenkomst) per direct en zonder enige restitutie van lesgelden te beëindigen.

2.7. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht deze te verhalen op de leerling.


3. VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

3.1. Betalingen dienen binnen de, op de factuur vermelde, betalingstermijn en te allen tijde voorafgaand aan de genoten leren of diensten contant of per bank te worden voldaan.

3.2. Lespakketten kunnen in maximaal 4 termijnen worden voldaan waarbij iedere termijn, voorafgaand aan de genoten lessen of diensten, contant of per bank moet zijn voldaan. Voor betaling in termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht.

3.3 In geval de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de Rijschool in principe de volgende procedure:

3.3.1. Er kan worden besloten om de lessen al dan niet tijdelijk te staken.

3.3.2. Indien er een betalingsachterstand ontstaat ontvangt de leerling in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier ook geen gehoor aan gegeven dan volgt er een aanmaning en worden er aanmaningskosten in rekening gebracht. Indien mogelijk wordt er telefonisch of via sociale media contact gezocht met de leerling.

3.4. In het geval dat betaling door de leerling uitblijft dan wordt de vordering door de Rijschool uit handen gegeven aan een Deurwaarderskantoor. Alle bijkomende kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de leerling of het Ouderlijk gezag.


4. RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:

4.1. In het geval de leerling niet of te laat op het examen verschijnt dan zal het examen niet plaatsvinden. In voorkomend geval volgt er geen restitutie van de (examen)kosten.

4.2. Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De leerling heeft echter geen enkele aanspraak op een extra vergoeding.  


5. BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN.

5.1. De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te ontbinden als:

5.1.1. De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).

5.1.2. De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de voortgang op het af te nemen examen:
5.2. Er wordt geen restitutie verleend op hele pakketten of onderdelen behalve op een 10-urenkaart.


6. AANVULLENDE AFSPRAKEN:

6.1. De Rijschool kan indien het nodig of gewenst is aanvullende afspraken met de leerling maken. Eventuele aanvullende afspraken zullen te allen tijde schriftelijk door de Rijschool worden bevestigd.


7. LESPAKKETTEN:

7.1. Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan er (ook) nog geen gebruik worden gemaakt van het examen. De leerling dient dan eerst, tegen de op dat moment geldende tarieven, extra lessen te volgen tot hij/zij, en naar inschatting van de Instructeur, klaar is voor het examen.

7.2. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen worden gereserveerd of afgenomen. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van een gekozen (voordeel)pakket of (uren)kaart;
7.3. Lespakketten zijn na facturatie 2 jaar geldig en niet overdraagbaar.


8. VRIJWARING:

8.1. Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende regels:

8.1.1. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden; de Rijschool draagt dit risico zelf.

8.1.2. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er, ondanks het ingrijpen cq. instructie van de instructeur, een aanrijding plaatsvindt of schade aan derden wordt veroorzaakt dan kan de leerling hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

8.1.3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling voor alle directe en indirecte schade aansprakelijk worden gesteld.

8.2. De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn verkregen als de leerling dronken op de (brom)fiets heeft gereden en voor de rechter is gedaagd. In voorkomend geval mag de leerling ook geen lesauto besturen. Als de leerling niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele (financiële) gevolgen die hieruit voortvloeien zoals boetes en/of ontstane schade in de ruimste zin van het woord. 


9. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG): 

Wij verwerken de N.A.W-., communicatie- BSN-, financiële- en planning gegevens alsmede documenten en de door de leerling ge-uploadde foto. Deze verwerking heeft als doel:

  • Het identificeren van de leerling;
  • Het ophaal- en afleveradres t.b.v. de rijinstructeur;
  • De login van de RijbewijsApp;
  • Updates omtrent planning, financiën en voortgang;
  • Identificatie CBR TOP voor de aanvraag van toetsen en examens en SOOB;
  • Op correcte wijze de administratie te kunnen voeren;
  • Berekening lestegoed en het kunnen monitoren van de voortgang van de opleiding.


Voor onze volledige privacy policy verwijzen wij je naar Privacy policy


10. GESCHILLEN.

10.1. Op deze/onze voorwaarden is te allen tijde en uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 


Versie 3.5. (01-12-2020) ©