Privacy policy


Rijschool SMS, verder te noemen ‘wij’, hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij willen je privacy waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 
 • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. 


Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebt neem dan gerust contact met ons op.


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Persoonsgegevens van leerlingen worden door ons ten behoeve van de volgende doelstelling(en) verwerkt:

 • Het identificeren van de leerling;
 • Het ophaal- en afleveradres t.b.v. de rijinstructeur;
 • De login van de RijbewijsApp;
 • Updates omtrent planning, financiën en voortgang;
 • Identificatie CBR TOP voor de aanvraag van toetsen en examens en SOOB;
 • Op correcte wijze de administratie te kunnen voeren;
 • Berekening lestegoed en het kunnen monitoren van de voortgang van de opleiding.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De overeengekomen opdracht, schriftelijke of mondeling aanmelding;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

 • Voornaam en achternaam; 
 • Adresgegevens; 
 • Geslacht; 
 • Geboortedatum 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Betalingsgegevens ;
 • BSN nummer/gegevens.

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan en in ieder geval gedurende de looptijd van onze overeenkomst.


VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS 

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je, indien je deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening: 

 • BSN nummer/gegevens;
 • de door jou ge-uploadde foto.

Wij gaan extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens, Deze gegevens worden alleen aan andere binnen onze organisatie en dienstverleners verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van de overeenkomst door ons verwijderd. 


VERSTREKKING AAN DERDEN 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de internetomgeving; 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 


BINNEN DE EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 


BEWAARTERMIJN 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 


BEVEILIGING 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemenpassende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen maakt de leverancier van onze website gebruik van een SSL Certificaat. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN: 

Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website op jouw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren. Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. 


RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS: 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken kunnen wij je vragen om je te legitimeren. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. 


KLACHTEN OF VRAGEN:

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan verzoeken wij je direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 


VRAGEN: 

Als je naar aanleiding van deze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.


WIJZIGINGEN: 

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacy policy te allen tijde te wijzigen. De laatste versie is via onze website te raadplegen. 

 

CONTACTGEGEVENS:

Rijschool SMS  

Julianaplein 8
1623 JM  HOORN
Telefoonnummer: 06-22122244
E-mail: info@rijschoolsms.nl

of via Neem contact op


Versie 2.0. (01-01-2019) ©